Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Povezanost religioznosti te stavova i iskustava o vjerskoj slobodi kod religiozno deklariranih mladih u Hrvatskoj

Marijana Kompes - Izvorni znanstveni članak

Connection of religiosity, attitutes and experiences of religious freedom among young people in Croatia declared as religious

Sažetak
Vjerska sloboda je jedno od najstarijih, temeljnih i neotuđivih ljudskih prava. Istovremeno, kao ljudsko pravo, vjerska sloboda je višedimenzionalno pravo koje štiti individualnu i kolektivnu dimenziju slobode (forum internum i forum externum). Polazeći iz perspektive socijalnog nauka Katoličke crkve teorijski dio rada prikazuje vjersku slobodu kao višedimenzionalno ljudsko prava i daje uvid u odnos Katoličke crkve i vjerske slobode kroz povijest. Empirijski dio rada temelji se na hrvatskom istraživanju »Religija i ljudska prava« (2014.) koje je provedeno u sklopu međunarodnog empirijskog istraživačkog programa »Religion and Human Rights« (2012.-2019.). Na temelju navedenog istraživanja ovaj rad istražuje povezanost religioznosti te stavova i iskustava o vjerskoj slobodi (forum internum i forum externum) kod religiozno deklariranih mladih u Hrvatskoj u dobi od 17 do 19 godina, od kojih većinu čine katolici. Rezultati empirijske analize (višestruke regresije) pokazuju da prediktor religioznosti utječe na stavove i iskustva religiozno deklariranih mladih u Hrvatskoj s obzirom na vjersku slobodu u obje njezine dimenzije.

Abstract
Religious freedom is one of the oldest, fundamental and inviolable human rights. At the same time, religious freedom, as a human right, is a multidimensional right that protects the individual and the collective dimension of freedom (forum internum and forum externum). Starting from the perspective of the social teaching of the church, the theoretical part of the paper shows religious freedom as a multidimensional human right and provides insight into the relationship between the Catholic Church and religious freedom through history. The empirical part of this paper is based on the Croatian research »Religija i ljudska prava« (»Religion and Human Rights«) (2014), which was conducted within the scope of the international empirical research program »Religion and Human Rights« (2012-2019).
Based on the mentioned research, this paper explores the connection of religiosity, attitudes and experiences of religious freedom (forum internum and forum externum) among young people in Croatia declared as religious at the age of 17 to 19, most of whom are Catholics. The results of the empirical analysis (multiple regression analysis) show that the predictors of religiosity have an impact on the attitudes and experiences of young people in Croatia declared as religious as regards religious freedom, in both of its dimensions.

Naslov: 2 - Povezanost religioznosti te stavova i iskustava o vjerskoj slobodi kod religiozno deklariranih mladih u Hrvatskoj.pdf
Veličina: 140.37 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout