Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Povezanost sociodemografskih varijabla sa stavovima nastavnika glazbe prema interkulturalnom odgoju

Amir Begić  - Izvorni znanstveni članak
Jasna Šulentić Begić

Relationship between sociodemographic variables and attitudes of music teachers toward intercultural education

Sažetak
Interkulturalna nastava glazbe postaje potrebom svih suvremenih multikulturalnih društava. Nastava glazbe ne može više biti utemeljena isključivo na upoznavanju zapadnoeuropske umjetničke glazbe. Interkulturalna stvarnost nameće nužnost poznavanja glazbenih tradicija različitih naroda, ali i poznavanje određene kulture u cjelini. S obzirom na svoju interkulturalnu bit, glazba je idealno područje u kojemu se može razvijati interkulturalna kompetencija učenika, a preduvjet je interkulturalno kompetentan nastavnik glazbe. U okviru ovoga rada provedeno je istraživanje čiji je cilj bio utvrditi povezanost između različitih sociodemografskih varijabla i stavova nastavnika glazbe prema interkulturalizmu u nastavi glazbe, njegovoj provedbi i podršci koju u tome dobivaju od škole. Anonimnim anketnim upitnikom ispitani su stavovi nastavnika glazbene kulture (N=309) i nastavnika glazbene umjetnosti (N=65) koji izvode nastavu glazbe u osnovnim školama i gimnazijama u Republici Hrvatskoj. Prema rezultatima istraživanja, spol se pokazao jedinom sociodemografskom varijablom značajno povezanom sa stavovima prema interkulturalnom odgoju, kao i s procjenom mogućnosti razvoja vlastite interkulturalne kompetencije i procjenom podrške koju nastavnici glazbe dobivaju od škole u provedbi interkulturalnog odgoja.

Abstract
Intercultural music education becomes the need of all modern multicultural societies. It can no longer be based solely on introducing Western European art music. Intercultural reality implies the necessity of knowing musical traditions of different people, as well as the knowledge of a particular culture as a whole. Given its intercultural essence, music is an ideal area in which the intercultural competence of students can be developed and the precondition is an intercultural competent teacher. Within this paper, a research was conducted aiming to establish the link between different sociodemographic variables and attitudes of music teachers towards interculturalism in teaching music, its implementation and the support it receives from the school. An anonymous questionnaire survey examined attitudes of teachers of Music Culture (N=309) and teachers of Musical Arts (N=36) performing music teaching in elementary and high schools in the Republic of Croatia. According to research results, gender is the only sociodemographic variable that is significantly related to attitudes towards intercultural education, as well as the assessment of the possibilities of developing their own intercultural competence and the assessment of support that music teachers receive from schools in the implementation of intercultural education.

Naslov: 4 - Povezanost sociodemografskih varijabla sa stavovima nastavnika glazbe prema interkulturalnom odgoju.pdf
Veličina: 127.98 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout