Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Istraživački pristupi i metodološki okviri u istraživanjima budućih učitelja

Snježana Dubovicki - Prethodno priopćenje
Vesnica Mlinarević
Tena Velki

Research Approaches and Methodological Framework in the Research of Future Teachers

Sažetak
U novije vrijeme u društvenim znanostima, a posebno u pedagogiji, različita istraživačka iskustva podrazumijevaju različite istraživačke stilove i filozofske pristupe koje je potrebno poznavati prije provođenja istraživanja. U radu se daje pregled različitih istraživačkih pristupa i znanstvenih paradigmi u okviru kojih je moguće kreirati i usmjeriti osobni istraživački projekt (istraživanje). Cilj i svrha rada je istražiti i upoznati različite istraživačke pristupe i metodološke okvire koji se ogledaju u zastupljenosti stanovitih znanstvenih paradigmi, primjeni kvalitativne i kvantitativne metodologije te različitih istraživačkih tehnika kojima se u svojim istraživanjima koriste budući učitelji. Iz navedenih je razloga istraženo 159 diplomskih radova studenata Učiteljskoga studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku koji su javno obranjeni od siječnja 2015. do prosinca 2017. godine. Uvidom u diplomske radove studenata dobiveni su sljedeći rezultati: od ukupnoga broja diplomskih radova (159), njih 132 (83 %) ima istraživanje. Nadalje, znanstveno područje koje je najzastupljenije u istraživanjima su društvene znanosti (36,47 %), a unutar njih polje pedagogije (46,55 %). Prema vrsti istraživanja dominiraju empirijska, temeljna, transverzalna i istraživanja sadašnjosti. Od svih istraženih znanstvenih paradigmi, najzastupljenija je pozitivistička (60,6 %), a potom konstruktivistička (17,43 %) i postpozitivistička (15,91 %) paradigma. Dominiraju primijenjena istraživanja (78 %), dok su razvojna istraživanja (5 %) još uvijek nedovoljno zastupljena i prihvaćeno kod studenata.

Abstract
More recently, in social sciences, especially in pedagogy, different research experiences imply different research styles and philosophical approaches that need to be known before conducting research. This paper gives an overview of different research approaches and scientific paradigms within which it is possible to create and direct a personal research project (or research). The aim and purpose of the paper is to explore various research approaches and methodological frameworks that are reflected in the representation of certain scientific paradigms, the presence of qualitative and quantitative methodology and various research techniques used by future teachers in their research. For this reason, 159 graduate theses of students of teacher study, which were publicly defended from January 2015 to December 2017, were explored. Insight into students’ graduate theses gives the following results: out of the total number of graduate papers (159), 132 (83%) has a research part. Furthermore, the scientific field predominantly used in the research is social science (36.47%), and within it the field of pedagogy (46.55%). According to the type of research, dominant are empirical, fundamental, transversal and research of the present. Of all the research paradigms investigated, the most prominent is the positivist (60.6%), and then the constructivist (17.43%) and post-positivist (15.91%) paradigm. Applied research dominate (78%), while development research (5%) is still insufficiently represented and recognized by students.

Naslov: 12 - Istraživački pristupi i metodološki okviri u istraživanjima budućih učitelja.pdf
Veličina: 224.67 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout