Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Liberalizam i Katolička crkva – dijaloška vizija Željka Mardešića

Marko Medved  -  Izvorni znanstveni članak
Nataša Varga Padovan

Liberalism and the Catholic Church – Željko Mardešić’s dialogic vision

Sažetak
Od hrvatskih katolika Željko Mardešić bio je jedan od naglasnijih zagovaratelja susreta kršćanstva i liberalizma, odnosno dijaloga vjernika i modernog svijeta na principima koncilskog nauka. Kao kompetentan poznavatelj hrvatskih i svjetskih religioznih kretanja, nikada nije ostao samo puki akademski intelektualac, već je bio autentičan kršćanin. Drugi vatikanski koncil snažno je obilježio njegov znanstveni i vjernički angažman. Dok je u 19. st. prevladavala suprotstavljenost između dvaju pogleda na svijet, znanstvenog i vjerskog, kao i odnosa prema društvenom poretku, Željko Mardešić tvrdi da je dijalog kršćanstva i moderniteta potreban i ostvariv na temelju Drugog vatikankog sabora. Ukazujući na kršćanske principe moderniteta, odbacujući politički katolicizam i vrednujući demokraciju, Mardešić povlači neprekinutu crtu između prvog kršćanstva i moderniteta.

Abstract
Among the Catholics in Croatia, Željko Mardešić was one of the most outspoken advocates of the convergence of Christianity and liberalism, that is, of dialogue between people of faith and the modern world based on the principles of the conciliar teachings. Competently familiar with religious trends in both Croatia and the rest of the world, he was never a mere academic intellectual, but an authentic Christian. His scholarly and religious engagement was strongly influenced by the Second Vatican Council. Whereas the 19th century was dominated by opposition between the two world views, the scientific and the religious one, as well as treatment of social order, Željko Mardešić argued that a dialogue between Christianity and modernity was now necessary and feasible on the basis of the Second Vatican Council. Pointing to the Christian principles of modernity, rejecting political Catholicism and validating democracy and secularisation, Mardešić drew an unbroken line between the first Christianity and modernity.

Naslov: 7 - Liberalizam i Katolička crkva – dijaloška vizija Željka Mardešića.pdf
Veličina: 133.66 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout