Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Percepcija etičnosti elektroničkih medija kod adolescenata u kontekstu sociodemografskih obilježja i medijske pismenosti

Danijel Labaš - Izvorni znanstveni članak
Dražen Maleš

Adolescent perception of electronic media ethical values in context of sociodemographic characteristics and media literacy

Sažetak
Sve veća izloženost različitih društvenih skupina medijima i njihov položaj u kojem su iz "sedme sile" postali "četvrta vlast", dovodi do okolnosti u kojima se nameće potreba za medijskim opismenjavanjem što većeg broja korisnika medijskih sadržaja. Zbog sve većeg broja medija i njihove opće dostupnosti, njihovu su utjecaju danas – više no ikada do sada – izloženi oni najosjetljiviji dijelovi društva, odnosno djeca i mladi. S obzirom na to da ne postoji dostatna institucionalizirana edukacija u obliku školskog predmeta ili izvannastavne aktivnosti, djeca su u procesu medijskog odgoja prepuštena sama sebi ili roditeljima, koji su i sami često nedovoljno medijski obrazovani, što rezultira nekritičkom i površnom percepcijom medijski posredovanih poruka. Zbog toga se nameće pitanje kako adolescenti percipiraju etičnost i etičke vrednote u elektroničkim medijima kojima su više izloženi, te njihove povezanosti s razinom medijske pismenosti. Od izoliranih čimbenika, kao što su stupanj obrazovanja roditelja, materijalne prilike obitelji te spolna struktura, utvrđeno je da postoje razlike u percepciji etičnosti između učenika i učenica, pri čemu se učenice pokazuju osjetljivijima na etička pitanja, no to nije povezano ni s jednim od čimbenika, dok je percepcija etičnosti kod učenika uvjetovana stupnjem obrazovanja oca pa je tako niža kod adolescenata čiji očevi imaju srednjoškolsko obrazovanje, u odnosu na one čiji očevi imaju višu ili visoku naobrazbu, što otvara nova pitanja o potrebi medijskoga odgoja za medijsko opismenjavanje širih slojeva društva, posebno djece i adolescenata.

Abstract
Different social groups increased exposure to the media connected with media’s change of role from “seventh power” to the "fourth estate", brought to those circumstances that impose the need for media education to a wide audience. Due to a large amount of media and their general availability, the subject of their influence is now, more than ever, children and youth – or in other words, most sensitive parts of society. Given that there is no formal media education in Croatia in form of school subject, classes, or some extracurricular activities, in the vast jungle of media literacy, children are left on they own or they can rely on their parents who are in many cases inadequately educated about media themselves. Since the result of it can often be a shallow and uncritical perception of media communication, the question on how adolescent perceive ethics and ethical values in the media is being imposed. Out of the isolated factors like level of parental education, family’s financial situation and gender structure, it is determined that there are gender differences in perception of ethics, where females show a higher amount of sensitivity for ethical questions, but it is not connected with any of the factors. On the other hand, a perception of ethical values of the male adolescent is related to a level of education of their fathers and it is lower at those adolescents whose fathers have a lower education, which imposes new questions of the general need for media literacy and education, especially with children and adolescents.

Naslov: 4 - Percepcija etičnosti elektroničkih medija kod adolescenata u kontekstu sociodemografskih obilježja i medijske pismenosti.pdf
Veličina: 229.18 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout