Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Doprinos melografa Miroslava Vuka Croate (1930-2005) hrvatskoj tradicijskoj glazbenoj kulturi

Katarina Koprek - Pregledni rad

The contribution of melograph Miroslav Vuk Croata (1930-2005) to Croatian traditional music culture

Sažetak
U niz hrvatskih etnomuzikologa 20. stoljeća ubraja se i Miroslav Vuk Croata – sakupljač glazbenoga blaga hrvatske sakralne i svjetovne popijevke. Kao mlad suradnik poznatoga etnomuzikologa Vinka Žganca, nastavio je njegovo djelo: od zaborava je sačuvao znatan dio duhovne tradicijske glazbene baštine – kako u Hrvatskoj tako i u zemljama gdje žive Hrvati (Austrija, Mađarska, Slovačka i Moravska) – prikupljajući, zapisujući i tonski snimajući, pučke crkvene i svjetovne popijevke. Prikupljeni je materijal uredio i za života objavio. Etnomuzikološka darovitost Vuka Croate došla je do izražaja i u glazbenim obradama pučkih popijevaka za razne zborove duhovnoga i svjetovnoga sadržaja. Posebno je vrijedan njegov doprinos istraživanjima narodnih, svjetovnih i crkvenih popjevaka (jački) Hrvata iz Gradišća. Već iz samih naslova popijevki uočavaju se osobitosti mjesnoga govora. U njegovim glazbenim zbirkama (pjesmaricama) potvrđuje se nedvojbena motivska i glazbena povezanost većega broja popijevaka sa srodnim popijevkama u domovini, kao što se otkrivaju i neke tematske i glazbene posebnosti nove sredine u kojoj žive Hrvati, čuvajući svojim starim jezikom popijevku, a popijevkom jezik, odnosno jednim i drugim svoj nacionalni identitet.

Abstract
A great number of Croatian ethnomusicologists from the 20th century include Miroslav Vuk Croata – a collector of the musical treasures of Croatian sacral and secular folklore melodies. As a young collaborator of the famous ethnomusicologist Vinko Žganec, he continued his work: he retained a significant part of the spiritual traditional musical heritage from the forgetfulness – both in Croatia and in the countries where Croats (Austria, Hungary, Slovakia and Moravia) live, collecting, noting down and sound recording sacral and secular folklore melodies. He edited and published the material he had collected during his lifetime. The ethnomusicological talent of Vuk Croatae has become prominent in the musical tales of folk melodies for various choirs of spiritual and secular content. What is particularly valuable is his contribution to the research of folk, secular and ecclesiastical folklore melodies traditionally called (»jački«) from Burgenland Croats. Already from the titles of these melodies the peculiarities of the local speech are noticed. His music anthology confirms the undeniable motive and musical connection of a large number of folklore melodies with related melodies in the homeland, as they reveal some thematic and musical particularities of the new milieu in which Croats live, keeping alive the folklore melody with their old language and old language with the folklore melody, or one with the other, thus preserving its national identity.

Naslov: 8 - Doprinos melografa Miroslava Vuka Croate (1930-2005) hrvatskoj tradicijskoj glazbenoj kulturi.pdf
Veličina: 140.91 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout