Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Glasovanje osoba s intelektualnim teškoćama u kontekstu temeljnih ljudskih vrijednosti

Aleksandra Gvozdanović Debeljak - Izvorni znanstveni članak
Borko Baraban
Robert Lovrić

Voting of people with intellectual disabilities in the context of fundamental human values

Sažetak
Cilj je rada bio istražiti i prikazati razinu informiranosti osoba s intelektualnim teškoćama o političkim izborima te opisati razloge i načine zbog kojih osobe s intelektualnim teškoćama (ne) izlaze na izbore – dakle, dobiti jasniji uvid u fenomen političke participacije sudionika s intelektualnim teškoćama i ostvarivanja njihovih glasačkih prava tijekom sudjelovanja na političkim izborima. Uzorak čini heterogena skupina od deset osoba s intelektualnim teškoćama iz Centra za inkluziju, Osijek. Sudionici su u dobi između 28 i 65 godina. U istraživanju je primijenjena metoda razgovora (polustrukturiranoga intervjua) istraživača sa sudionicima. Razgovori su održani u prostorima Centra. Sudionici su odgovarali na tri temeljna pitanja postavljena tijekom intervjua. Uz svako su temeljno pitanje dodatno odgovarali na potpitanja istraživača. Podatci istraživanja prikazani su na kvalitativnoj razini. Rezultati razgovora upućuju na neodgovarajuću informiranost ispitanika o političkim izborima koja rezultira neosviještenošću ispitanika o svrsi političkih izbora i funkcionalnosti participiranja na izborima putem glasovanja. Također, slab je odaziv sudionika na izborima, a time i njihovo nedostatno korištenje vlastitih prava u smislu političke participacije kao osoba s invaliditetom. Ostvarivanje prava osoba s invaliditetom ne smije ovisiti o (ne)spremnosti sustava ili volji pojedinaca, već ono mora biti primarnim ciljem inkluzivne politike i društva uopće.

Contents
The aim of the paper is to show the level of awareness of people with intellectual disabilities on political elections and to describe the reasons, ways and expectations for which persons with intellectual disabilities do (not) vote. The sample is a heterogeneous group of ten persons with intellectual disabilities from the Inclusion Centre Osijek aged from 28 to 65. Interview (semi-structured interview) has been used as a research method. The interviews took place on the Centre’s premises. The participants responded to three basic questions, as well as to sub-questions asked by the interviewers. Research data have been shown at a qualitative level. The interview results point to inadequate awareness of the respondents on political elections, resulting in the lack of awareness of the respondents on the purpose of political elections and the functionality of voting participation. Also, the voter turnout is low and, consequently, there is an inadequate use of their voting rights in terms of political participation as disabled persons. Realization of rights of persons with disabilities must not depend on the (non)readiness of the system or the will of individuals but must be the primary goal of inclusive policy and society in general.

Naslov: 3 - Glasovanje osoba s intelektualnim teškoćama u kontekstu temeljnih ljudskih vrijednosti.pdf
Veličina: 344.85 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout