Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Lokacije usmenoknjiževnog pripovijedanja – pripovijedanje oko vatre, u gostionici i na bdjenju uz pokojnika

Denis Vekić - Izvorni znanstveni članak

Locations of oral storytelling – storytelling around the fire, in the inn and on the deceased watch

Sažetak
Rad se bavi lokacijama na kojim se stvaraju i prenose usmenoknjiževni oblici usmjeravajući proučavanje na komunikacijski aspekt koji potiču mjesta koja su pogodna za izražavanje govorničkog i usmenoknjiževnog umijeća. Pozornost je posvećena kontekstu usmenoknjiževnog izražavanja okupljenih oko vatre za koju neki stručnjaci u novije vrijeme smatraju da je jedan od osnovnih faktora informacijskog razvoja drevnih društava. Rad se osvrće na gostionicu/krčmu/kafić kao mjesta pogodna za plodno usmenoknjiževno izražavanje upravo zbog sociološke i antropološke vrijednosti te lokacije u razmjeni informacija nekog društva. Na kraju, rad se bavi specifičnošću u usmenoknjiževnoj transmisijskoj funkciji – pričanju priča i drugih usmenoknjiževnih oblika dok ukućani i obitelj bdiju nad pokojnikom. Suprotno pričanjima oko vatre i u gostionici, ovaj se narativni specifikum manifestira usprkos delikatnosti situacije i nimalo pogodnoj atmosferi za emisiju usmenoknjiževnih oblika.

Abstract
The paper deals with the locations on which oral literature is created and told focusing on a communication aspect which those locations, suitable for oral literacy, encourage. Attention is devoted to the context of oral literature which is transmitted by members of society gathered around the fire. Some recent experts consider fire to be one of the basic factors of information development of ancient societies. This paper observes the inn/bar/cafe as a place suitable for a fertile oral literature display mostly because of the sociological and anthropological value of these locations in the exchange of information of one society. Finally, the paper deals with a specificity in the oral literature transmission function – appearance of storytelling and other oral narratives while the household and the family are on deceased watch. Contrary to storytelling around fire and in the inns, this narrative specific is manifested despite the delicacy of the situation and atmosphere which is believed unsuitable for storytelling.

Naslov: 2 - Lokacije usmenoknjiževnog pripovijedanja – pripovijedanje oko vatre, u gostionici i na bdjenju uz pokojnika.pdf
Veličina: 171.42 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout