Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Vrijednosna orijentacija i kršćanske vrijednosti

Vlaho Kovačević - Izvorni znanstveni članak

Value orientation and Christian values

Sažetak
Ovaj rad se bavi analizom dinamike društvenih promjena vrijednosnog prostora osobnih i društvenih dimenzija kršćanskih vrijednosti i obrazaca ponašanja. Vrijednosna orijentacija u odnosu prema osobnim i društvenim dimenzijama kršćanskih vrijednosti povijesno je u jednom dugom razdoblju izravno povezana s autoritarizmom na političkom području i tradicionalizmom na kulturnom planu. Zato će tek Drugi vatikanski sabor (1962-1965) vrijednosnu orijentaciju prema osobnim i društvenim dimenzijama kršćanskih vrijednosti zaključiti neprihvaćanjem autoritarizma na političkom području, tradicionalizma na kulturnom planu, otvorivši mogućnost na političkom području za kršćanski personalizam. U tom smislu vrijednosna orijentacija u odnosu prema osobnim i društvenim dimenzijama kršćanskih vrijednosti pretpostavlja povijesnu i društvenu mogućnost za političku i kulturnu transformaciju vrijednosnih orijentacija. Time doprinosi mogućnosti skidanja ideološkog tradicionalizma na kulturnom i političkom planu u strukturi osobnih i društvenih dimenzija kršćanskih vrijednosti i odbacivanju autoritarnosti kao dijela kulture i politike tradicionalizma.

Abstract
The paper deals with the analysis of the dynamics in social changes of values, both personal and social, in regard to dimensions of Christian values. Value orientation and personal and social dimensions of Christian values is historically connected through a long period with authoritarianism on the political plane. That is why only the Second Vatican Council (1962-1965) will conclude that the value orientation and personal and social dimensions cannot be accepted on the plane of political authoritarianism, on the cultural plan of traditionalism, opening the possibility on the political plane for Christian personalism. It is in this sense that the value orientation and personal and social dimensions of Christian values assumes both a historical and a social possibility for political and cultural transformation of value orientations and personal and social dimensions of Christian values. By doing so it contributes to the possibility of removing the ideological traditionalism on the cultural and political plan in the structure of personal and social dimensions of Christian values and disregarding the authoritarianism as a part of the culture and politics of traditionalism.

Naslov: 4 - Vrijednosna orijentacija i kršćanske vrijednosti.pdf
Veličina: 139.76 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout