Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

"Ekscentrična pozicionalnost" u filozofskoj antropologiji Helmutha Plessnera

Ivo Džinić - Pregledni rad

"Eccentric positionality" in philosophical anthropology of Helmuth Plessner

Sažetak
Članak u osnovnim crtama predstavlja kategoriju ekscentrične pozicionalnosti čovjeka u filozofskoj misli Helmutha Plessnera. Pojmom pozicionalnost Plessner je odredio način bivstvovanja živoga spram neživoga, a kategorijom ekscentrična pozicionalnost nastojao je precizirati specifičnost ljudskoga opstojanja. U pozadini ovih pojmova stoji ideja mogućnosti karakterizacije posebnih načina pojave živih tijela, te nadvladavanja dvoznačnosti ljudskoga bivstvovanja kao prirodnoga i neprirodnoga, odnosno tjelesnoga i netjelesnoga. Naime, u tematiziranju čovjeka, počevši od Descartesa pa nadalje, kroz čitavu novovjeku filozofiju, upravo se to događalo. Da bi uopće mogao dobiti pojam čovjeka, mišljenog iz položaja iskustva, a istodobno razjasniti i spomenutu dvostrukost njegova opisa, Plessner je započeo od onog fenomena, koji ne može biti shvaćen kroz kartezijansku alternativu duha ili tjelesne stvari, a to je život. Polazeći od toga principa uspio je pomiriti dvije filozofske tradicije razumijevanja čovjeka, što je zasigurno ponajveća važnost njegove misli. Činjenica da Plessner nije prvi autor koji je rabio pojam ekscentričnosti ne umanjuje zaslugu za detaljnu razradu toga pojma kao i njegovu kvalitetnu primjenu u pokušaju razumijevanja ljudskoga bitka. Formulacija ekscentrične pozicionalnosti, koja će kasnije prožimati sve njegove analize u sferi čovjeka, pokazuje Plessnera na vrhuncu njegova filozofskog stvaralaštva. Upravo stoga članak prikazuje povijesno-znanstveni kontekst razvoja te kategorije i njezine osnovne sadržajne aspekte kod njemačkog filozofa.

Abstract
The paper outlines the category of eccentric positionality of the man in philosophical thought of Helmuth Plessner. Using the term positionality, Plessner determined the existence of living beings towards not living beings, and using the category eccentric positionality he tried to precise the specificity of human survival. In the background of these concepts is the idea of possibilities of characterization of specific modes of living bodies and overcoming of ambiguity of human existence as natural and unnatural, in other words physical and not physical. In discussions about the man, starting from Descartes, precisely that was happening. In order to get the concept of man, of imagined from the position of experience, and trying to clarify the aforementioned duality of his description, Plessner started from the phenomenon of life, which cannot be understood through Cartesian alternative of spirit or physical thing. Starting from this principle, he was able to reconcile the two philosophical traditions of understanding men, in what is mostly consist significance of his thought. The fact that Plessner is not the first author who has been using the concept of eccentricity does not diminish the merit of detailed elaboration of this concept as well as its high-quality application in an attempt to understand the human being. "Eccentric positionality", which will eventually infuse all his analysis in the sphere of man, shows the height of Plessner’s philosophical power. Therefore, this paper shows the historical and scientific context of development of this category in thought of this German philosopher.

Naslov: 5 - _Ekscentrična pozicionalnost_ u filozofskoj antropologiji Helmutha Plessnera.pdf
Veličina: 119.54 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout